Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Kumanya Alımı
Türü
Gıda
Miktar
Tarih
09.11.2015
Yer
ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK No:5 34030 BAYRAMPAŞA İSTANBUL Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu
Açıklamalar
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi: 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5 gün süre indirimi)

Yasal Kapsam: 13/a

İlan Süresi İçin

Ortak Alım : Hayır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

BAYRAMPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ(ÇEVİK KUVVET) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2000 Kalorilik Kumanya Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/130067

1-İdarenin

a) Adresi: ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK 4 34030 BAYRAMPAŞA/

İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası: 212 567 99 94, 2125673146

c) Elektronik Posta Adresi: musa.akay@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.000.000 Adet 2000 Kalorilik Yiyecek Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Yiyecekler, Yüklenici firmanın mutfaklarında en az 1 (bir) Gıda Mühendisinin

nezaretinde hazırlanarak idarenin En az 6 saat önce belirlediği sayıda en geç Sabah Saat 06:30 'a kadar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Bayrampaşa ve Üsküdar Yiyecek Dağıtım Merkezinde bulunan Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir. İdare tarafından tebliğ edilecek program dahilinde kumanyalar, 12 ay olarak teslim edilecektir

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır ve İdare tarafından tebliğ edilecek program dahilinde yiyecekler teslim edilecektir. İdare tarafından tebliğ edilecek program dahilinde kumanyalar, 12 ay olarak teslim edilecektir.

 

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK No:5 34030 BAYRAMPAŞA İSTANBUL Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 09.11.2015 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına

ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini

veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1. İstekli adına düzenlenen, Sanayi Sicil Belgesi.

2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen, Kapasite Raporu.

3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen, İmalat Yeterlik Belgesi.

4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği, Yerli Malı Belgesi.

5. Alım konusu malın gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına olan ve alım konusu mal ve malların faaliyet konusu olarak belirlendiği, Gıda Sicil Belgesi. (sertifika istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen (Gıda Üretim Sertifikası / Gıda Üretim İzin Belgesi)

6. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.İsteklinin yurt içinde, kamu veya özel sektörde yapmış/üretmiş olduğu hazır yemek, kumanya veya benzer yemek işleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MAL MÜDÜRLÜKLERİNE YATIRILACAK

DÖKÜMAN BEDELİ KARŞILIĞINDA ALINACAK MAKBUZ İLE ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK No:5 34030 BAYRAMPAŞA

İSTANBUL Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK No:5 34030 BAYRAMPAŞA İSTANBUL Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.​

​​
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı