Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
12 Kalem Kumanya Alımı
Türü
Miktar
Tarih
28.01.2019
Yer
Açıklamalar

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

 

İlan Süresi                                :28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5 gün süre indirimi)

Yasal Kapsam                          : 13/a

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: 4. adım 1.239.599,00 - ...

Ortak Alım                               : Hayır

Sınır Değer                               : Yaklaşık maliyeti eşik değerin dört katının üzerinde

 

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

12 Kalem Günlük Kumanya alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  : 2018/680263

1-İdarenin

a)         Adresi                                                            : Atatürk Havalimanı Özel Harekat Şube Müdürlüğü Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL BAKIRKÖY/İSTANBUL

b)         Telefon ve faks numarası                              : 2124655879 Dahili:25 - 2124655874

c)         Elektronik Posta Adresi                                             : ihale.iem@egm.gov.tr

ç)         İhale dokümanının görülebileceği internet adresi​ : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a)         Niteliği, türü ve miktarı           : Kumanya Miktarları Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)         Teslim yerleri              : Malzemeler idarenin talebi doğrultusunda partiler halinde gıda taşıma maddelerine uygun (akredite edilmiş, uygun sıcaklıkta, hijyenik) araçla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binasına ve idarenin belirlediği sabit bekleme görevi yapılan yerlere ( Atatürk Havalimanı - Gazi Kalekol - Sütlüce - Başakşehir Kalekol - Silivri - Avrasya Tüneli - Vatan İl Emniyet Müdürlüğü - Beşiktaş Ofis - Mabeyn Köşkü - Baltalimanı - Sultanahmet - Taksim Meydanı - Okmeydanı Kalekol - Huber Köşkü - Yeşilköy Konut - Bayraktar - Şehit Mustafa Çetin Yerleşkesi - Sultanbeyli - Sancaktepe Kalekol - Tuzla İkamet - Kısıklı İkamet - Armutlu Kalekol - Vahdettin Köşkü) gündüz ve gece teslim edecektir.

c)         Teslim tarihleri                        : Ürün teslimatları (1) bir gün öncesinden yüklenici firmaya bildirilerek olup kumanyalar günlük olarak teslim alınıp, İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda partiler halinde günlük olarak dağıtımı yapılacak, ödemeler aylık yapılacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer         : İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ A BLOK 2. KAT FATİH İSTANBUL

b) Tarihi ve saati         : 28.01.2019 - 11:00

 

4.         İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.      İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.            Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.            Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5    İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2.      Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.   İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a)         İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b)         İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a)         Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b)         Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c)         Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2.   İş hacmini gösteren belgeler:

a)         İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b)         Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.      Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.   İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.   Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)         İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)         Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)         Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)         Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b)         Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c)         Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d)         Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,

e)         Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

f)         İstekliler TSE den alınmış TS13075 Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.

4.3.3.   Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Sözleşme öncesinde yüklenici, ürün seçimi için, 1.sınıf en az 3(üç) değişik marka ürünü, 5(beş) gün içerisinde idareye getirip muayene kabul komisyonuna teslim edecektir.

4.4.      Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kumanya ve benzeri gıda alım işleri

5.         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.         İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.         İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.      İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat.2 Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2.      İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.         Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ A BLOK 2. KAT FATİH İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.         İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.       İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.       Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.       Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 ​

 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • İçişleri Bakanlığı