Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
ARAÇ LASTİK ALIM İŞİ
Türü
ARAÇ LASTİK ALIM İŞİ
Miktar
Tarih
29.03.2018
Yer
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Cad. A Blok Kat:2 Fatih / İstanbul
Açıklamalar
 
 
2018 YILI 23 KALEM 2798 ADET ARAÇ LASTİK ALIM İŞİ
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
2018 YILI 23 KALEM 2798 ADET ARAÇ LASTİK ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2018/85052
1-İdarenin
a) Adresi    :    Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat.2 34093 AKSARAY FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası    :    2126362406 - 2126361435
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale.iem@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    23 KALEM 2798 ADET ARAÇ LASTİK ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    Yüklenici Firmanın İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında Hizmet vereceği en az birer yeri olmalıdır. Lastikler idare deposuna alınmayacak olup, araç lastik ihtiyacı sözleşme süresince yüklenici firma tarafından yüklenicinin ''İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasındaki Yerlerinde'' araçlara takılacak ve lastik değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır.
c) Teslim tarihi    :    Lastikler idare deposuna alınmayacak olup, araç lastik ihtiyacı sözleşme süresince yüklenici firma tarafından yüklenicinin ''İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasındaki Yerlerinde'' araçlara takılacak ve lastik değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır.İdarece onaylı şekilde verilen lastik değişim formu/yazısı doğrultusunda ilgili aracın lastik değişimi yüklenici tarafından gerçekleştirilerek lastik değişimi yapılan aracın balans ayarı da yüklenici tarafından ücretsiz gerçekleştirilecektir. İdare gerek gördüğünde teslimat programında değişiklik yapabilir.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Cad. A Blok Kat:2 Fatih / İstanbul
b) Tarihi ve saati    :    29.03.2018 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman satış bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Cağaloğlu /İSTANBUL adresine yatırıldığına dair makbuzun İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü İhale Masasına ibraz edilmesi halinde ihale dokümanı buradan satın alınacaktır.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Cad. A Blok Kat:2 Fatih / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı