Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Mübadele İlanı
Türü
Miktar
Tarih
Yer
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat.2 FATİH / İSTANBUL
Açıklamalar
TAŞIT MÜBADELE İLANI

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin;

 

a) Adı

:İstanbul Emniyet Müdürlüğü

a) Adresi

:Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü A Blok 2. Kat Fatih/ İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 0 212 636 13 44  – Fax : 0 212 636 14 35

c) Elektronik posta adresi

: ali.eren5@egm.gov.tr

2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

Ekonomik ömrünü doldurmuş;

toplam (141) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar

Adı, niteliği, türü ve miktarı 

Mübadelede verilecek (141) taşıttan; (52)’sı otomobil, (65)’i kamyonet panelvan, (5)’i minibüs, (5)’i otobüs, (14)’ü motosiklettir.

-Marka olarak; (1)’i BMW, (27)’si Fiat grubu, (51)’i Ford grubu, (10)’u Honda, (18)’i Hyundai grubu, (2)’si Isuzu, (1)’i Kanuni, (1)’i Nissan, (2)’si Piagio, (4)’ü Renault grubu, (19)’u Toyota grubu, (5)’i Volksvagen markadır.

-Model Olarak; (1)’i 2000, (3)’ü 2002, (2)’si 2004,  (18)’i 2005, (14)’ü 2006, (26)’sı 2007, (24)’ü 2008, (11)’i 2009, (15)’i 2010, (20)’si 2011, (7)’si 2012 modeldir.

-Bu taşıtların (141)’i de HEK durumundadır.

-HEK durumundaki bu taşıtlar bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.

3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların;

'(3) adet Dacia Sandero Stepway 1.5 dci 90 bg marka taşıt, (3) adet Skoda Fabia 1.0 TSİ 110 PS DSG Style marka taşıt,  (21) adet Toyota Corolla 1.6 Life marka taşıt, (1) adet Goodyear 235/85R/16 marka lastik

Durumu ve özellikleri

Taşıtlar 2018 model ve kullanılmamış olacaktır.

4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri;

Mübadelede teklif edilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Fatih/İstanbul adresine teslim edilecektir.

5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri;

Mübadele karşılığı verilecek mallar İstanbul Trafik Vakfı Kemerburgaz Otoparkı Eski Kemerburgaz yolu üzeri arıtma tesisleri İETT durağı yanı No:2 Kemerburgaz/Eyüp/İSTANBUL adresinden teslim alınacaktır.

6-Mübadelenin;

 

a) Yapılacağı yer

: İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu (A) Blok 2. Kat Vatan Caddesi Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

: 31/10/2018 günü saat: 14:00

7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;

2.381.852,10 TL (ikimilyonüçyüzseksenbirbinsekizyüzelliiki TürkLirası on kuruş)

8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;

2.389.500,18-TL (ikimilyonüçyüzseksendokuzbinbeşyüzTürkLirasıonsekizkuruş)

 

9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 71.685,01-TL )az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

            c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

      1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

                 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

    1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

    2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Caddesi A Blok 2. Kat Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Cağaloğlu/ İSTANBUL adresine ödenecek 100,00-TL  (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12- Teklifler, 31/10/2018 günü saat: 14:00’a kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Caddesi A Blok 2. Kat Fatih/İSTANBUL adresine verilecektir.

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15-  Bu mübadelede kısmi teklif verilemez .

16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; İstanbul Trafik Vakfı Kemerburgaz Otoparkı Eski Kemerburgaz yolu üzeri arıtma tesisleri İETT durağı yanı No:2 Kemerburgaz/Eyüp/İSTANBUL adresinde görülebilir.

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı