Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Temizlik Hizmet Alımı
Türü
Miktar
Tarih
12.12.2017
Yer
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Binası Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) No:58 A BLOK KAT:7 AKSARAY¬ FATİH/İSTANBUL
Açıklamalar
 TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İSTANBUL KRİMİNAL POLİS LABORATUAR MÜD. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 12 AYLIK SÜRE İLE 4 İŞÇİ İÇİN SARF MALZEMESİZ TEMİZLİK HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 İhale Kayıt Numarası                            : 2017/607589

 1-­İdarenin

 a) Adresi                                               : HIRKA-İ ŞERİF MAH. VATAN CADDESI İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                A                                     : A BLOK     KAT:7  34091  FATİH/İSTANBUL

 b) Telefon ve faks numarası                 : 2126361764 -­ 2126362770

 c) Elektronik Posta Adresi                   : istanbulkpl@egm.gov.tr

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 2-­İhale konusu hizmetin

a)     Niteliği, türü ve miktarı                    :4 Personel ile 12 ay süreli malzemesiz genel temizlik hizmeti alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                 şartnameden ulaşılabilir.

 b) Yapılacağı yer                                 :İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad) No:58 AKSARAY-­ FATİH/İSTANBUL

 c) Süresi                                             :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

 3­ - İhalenin

 a) Yapılacağı yer                                   : İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Binası Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) No:58 A BLOK KAT:7 AKSARAY­ FATİH/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                                   :12.12.2017 - 14:00

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan  veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu binaları yada özel sektörde yapılan temizlik hizmet işleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binası Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes bulvarı (Vatan Cad.) No:58 A BLOK KAT :7 FATİH /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İsteklikler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, kanunun 38 inci maddesinde ön görülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı