Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TRAP SKEET ATIŞ ALANI, TABANCA VE TÜFEK ATIŞ POLİGONU AÇMA İZNİ İÇİN 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 60 maddesine  göre; Madde 60 – Trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri poligonu veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile Bakanlıktan ön izin belgesi almak
zorundadırlar.
Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi gerekir.
Ön izin isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra, ilgiliye ön izin belgesi verilir.
Kuruluş İçin İstenecek Belgeler
Madde 61 – Trap-skeet atış alanı ve tabanca, tüfek atış poligonu kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar.
a) Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;
1- Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi, 2- (Değişik Alt Bent: R.G: 29.12.1999 S: 23921) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı, 3- Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliği’nin (U.I.T.) atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce tasdik olunmuş inşaat planı, 4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bölge çalışma müdürlüğünden poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Salığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı, 5- Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge, 6- Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu,
b) Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;
1- Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı, 2- 1/50 ölçek ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce tasdik edilmiş inşaat projesi, 3- Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sıkı tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı, 4- 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ıncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı, 5- Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki, 6- Atış alanı veya poligonunun Uluslararası Atış Birliği’nin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce tasdik edilmiş planı, 7- Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiraladığını gösterir belge, 8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonunun 1475 sayılı İş kanununa ve İşçi Salığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı, 9- İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge, 10- İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu.
Kuruluş İzin Belgesinin Verilmesi
Madde 62 – Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için 61 inci maddede belirtilen tesisin plan ve projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni verilir.
Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur.
İşletme İzni için Gerekli  Belgeler
Madde 63 – Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle İl Valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.
a) Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü raporu,
b) Belediye ve Valilikçe verilen yapı tesis izni,
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,
d) Çevre Müsteşarlığı’ndan alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin aldığına dair itfaiye kuruluş raporu,
f) Atış poligonunun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi,
g) Atış poligonu sahibince hazırlanan ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi.
Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonunun bu yönetmelik hükümlerine uygunluğu tesbit edildiğinde, Bakanlıkça “İşletme İzin Belgesi” verilir.
İşletme İzin Belgesi almak için başvuranın, 16 ‘ıncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş bulunması şarttır. Bu kişinin kuruluş izin belgesi sahibinden başka bir kişi olması halinde, ayrıca durumun genel güvenlik yönünden de uygun görülmesi gerekir. Verilen İşletme İzin Belgeleri 5 yıl için geçerlidir ve her 5 yılda yenilenebilir.

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu